She’s burning up.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=r1EF7PqjM3Q]