Your makeup is “disrespectful”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=e-0PN6KFDGI]