“If you’re not wearing nails, you’re not doing drag.”

Screenshot_2014-11-20-14-29-23