Take that classy lady to the resort honey!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rO9J3MLBVLo]