Hey Season 8 girls, refresher course.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HkvvTbH6VyE]